หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

จุดเด่น : เป็นหน่วยที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากที่สุดหน่วยหนึ่งในภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นหน่วยที่มีการทำวิจัยร่วมกับภาควิชาอื่น เช่น ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาฯ มุ่งพัฒนางานด้านการผ่าตัดผ่านกล้องส่อง

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล (Apirak Santingamkun) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์ (Supoj Ratchanon)

อ. นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์ (Julin Opanuraks)

อ. นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ (Kavirach Tantiwongse)

อ. นพ.กมล ภานุมาตรัศมี (Kamol Panumatrassamee)

อ. นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ (Manint Asawachintachit)

อ. นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์