คณาจารย์ประจำภาค

อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 พฤศจิกายน 2561

การปฏิบัติงานในภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แบ่งเป็น 11 สาย โดยมีรายละเอียดของสายและอาจารย์ในสายดังนี้

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป G1

รศ. นพ.บุญชู ศิริจินดากุล (Boonchoo Sirichindakul) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.บัณฑูร นนทสูติ (Bunthoon Nonthasoot)

ผศ. นพ.วิภูษิต แต้สมบัติ (Wipusit Taesombat)

อ. นพ.เมธี สุธีรศานต์

อ. พญ.เอธยา วรสิทธา

รศ. นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ (Supanit Nivatvongs) - อาจารย์พิเศษ

อ. นพ.เจษฎ์ ศุภผล (Jade Supapol) - อาจารย์พิเศษ

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป G2

ศ. นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร (Suvit Sriussadaporn) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ (Rattaplee Pak-art)

รศ. พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร (Sukanya Sriussadaporn)

รศ. นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ (Supparerk Prichayudh)

ผศ. นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ (Kritaya Kritayakirana)

อ. นพ.พสุรเชษฐ์ สมร (Pasurachate Samorn)

อ. นพ.ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

อ. นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป G3

รศ. นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ (Patpong Navicharern) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.ชฎิล ธาระเวช (Chadin Tharavej)

รศ. นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ (Suthep Udomsawaengsup)

ผศ. นพ.ศุภอัฐ พึ่งพงพงศ์ (Suppa-ut Pungpapong)

ผศ. นพ.กฤษณ์ กิติสิน

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป G4

อ. นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ (Adhisabandh Chulakadabba) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ (Sopark Manasnayakorn)

อ. นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ (Mawin Vongsaisuwan)

รศ. พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ (Kasaya Tantiphlachiva)

อ. นพ.ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก Colorectal Surgery

ศ. นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง (Chucheep Sahakitrungruang) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ. นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ (Jirawat Pattana-arun)

อ. นพ.สุภกิจ ขมวิลัย (Supakij Khomvilai)

ผศ. นพ.ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ (Charnjiroj Thiptanakit)

อ. นพ.ประพนธ์ กาญจนศิลป์ (Prapon Kanjanasilp)

อ. นพ.ทรงพล มาลากร (Songphol Malakorn)

อ. นพ.ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ (Thitithep Limvorapitak)

อ. นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์ (Sukit Pattarajierapan)

สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ Trauma Surgery

ศ. นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร (Suvit Sriussadaporn) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ (Rattaplee Pak-art)

รศ. พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร (Sukanya Sriussadaporn)

รศ. นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ (Supparerk Prichayudh)

ผศ. นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ (Kritaya Kritayakirana)

อ. นพ.พสุรเชษฐ์ สมร (Pasurachate Samorn)

อ. นพ.ณฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

อ. นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์

สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ Neurosurgery

รศ. นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ (Rungsak Siwanuwatn) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ. นพ.พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย (Peerapong Montriwiwattanachai)

อ. นพ.ไกรศรี จันทรา (Kraisri Chantra)

ผศ. นพ.กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช (Krishnapunbha Bunyaratavej

อ. พญ.จิระพร อมรฟ้า (Jiraporn Amornfa)

อ. นพ.ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ (Pakrit Jittapiromsak)

อ. นพ.อุดม บวรวราภรณ์

อ. นพ.ปิยะณัฐ หวังสวัสดิ์วงศ์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ Cardiothoracic Surgery

ศ. นพ.วิชัย เบญจชลมาศ (Vichai Benjacholamas) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.เสรี สิงหถนัดกิจ (Seri Singhatanadgige)

อ. นพ.จุล นำชัยศิริ (Jule Namchaisiri)

อ. นพ.พัชร อ่องจริต (Pat Ongcharit)

อ. นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ (Chanapong Kittayarak)

อ. นพ.นพพร พรพัฒนารักษ์

อ. นพ.ชญาน์ทัต ศิรินาวิน

สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ Pediatric Surgery

รศ. ดร. นพ.ไพศาล เวชชพิพัฒน์ (Paisarn Vejchapipat) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ. ดร. พญ.ประภาพรรณ รัชตะปีติ (Prapapan Rajatapiti)

ผศ. นพ.สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี (Somboon Ruekwibunsri)

อ. พญ.กตเวที เดชอรัญ (Katawaetee Decharun)

อ. พญ.พัทธมน สุทธาธาร

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง Plastic Surgery

รศ. นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ (Sirachai Jindarak) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ (Nond Rojvachiranonda)

รศ. นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ (Apichai Angspatt)

ผศ. นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี (Pornthep Pungrasmi)

อ. พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ (Poonpissamai Suwajo)

อ. นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส (Seree Iamphongsai)

อ. นพ.พสุ พรหมนิยม

สาขาวิชาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ Urology

รศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล (Apirak Santingamkun) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์ (Supoj Ratchanon)

อ. นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์ (Julin Opanuraks)

อ. นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ (Kavirach Tantiwongse)

อ. นพ.กมล ภานุมาตรัศมี (Kamol Panumatrassamee)

อ. นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ (Manint Asawachintachit)

อ. นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์