เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์)

26 เม.ย. 56

 

เนื้อหาที่แสดงในหน้าเว็บนี้ เป็นเกณฑ์ความรู้ตามแพทยสภา แต่คัดเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องทางศัลยกรรมมาแสดงเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ใช้อ้างอิงในระหว่างการเรียนในภาควิชาศัลยศาสตร์ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1ก. วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน

ส่วนที่ 2ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก

ส่วนที่ 2ข. หมวดที่ 3 - 3.4 หัตถการที่จำเป็น

นิสิตแพทย์มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาเกณฑ์ทั้งหมดนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในสาขาวิชาศัลยศาสตร์

ส่วนที่ 1ก. วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน

ต้องรู้ ควรรู้
B3.2 มีความรู้เรื่อง สาเหตุ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบประสาทดังต่อไปนี้
**B3.2.3.1
 1. Coma
 2. Convulsion
 3. Acute increased intracranial pressure
 4. Intracranial bleeding
*B3.2.1.2 encephalocele, hydrocephalus
*B3.2.2.2 brain abscess
*B3.2.3.2
(1) Head and neck injury
(2) Spinal cord and peripheral nerve injury
(4) Hydrocephalus
  *B3.2.4.2
Benign and malignant neoplasm of brains
  *B3.2.6.2
(1) Cerebrovascular diseases
B4.2. มีความรู้เรื่องสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
B4.2.1 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders
**B4.2.1.1
(1) Cellulitis, abscess
*B4.2.1.2
(1) Carbuncle, Gangrene
B4.2.2 Traumatic and mechanical disorders
**B4.2.2.1
 1.  Ulcers
 2.  Bites, stings
 3.  Wound
 
B4.2.3 Neoplastic disorders and tumor-like conditions
**4.2.3.2
 1. Hemangioma
 2. Malignant neoplasm of skin and related connective tissue
*B4.2.3.1
(1) Cyst
(2) Benign neoplasm of skin and related connective tissue
B4.2.5 Others
**B4.2.5.1
 1.  Corn
 2.  Scar, keloid
 
B5.2 มีความรู้เรื่อง สาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ดังต่อไปนี้
B5.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders
  *B5.2.2.2
(1) necrotizing fasciitis
B5.2.3 Traumatic and mechanical disorders
**B5.2.3.1 Compartment syndrome
B6.2 มีความรู้เรื่อง สาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบหายใจดังต่อไปนี้
B6.2.1 Hereditary, congenital and structural disorders
  *B6.2.1.2
(1) Cleft lip and palate
(2) Laryngomalacia
(3) Tracheoesophageal fistula
(4) Diaphragmatic hernia
(5) Pre-auricular sinus, sinus, cyst and fistula of branchial cleft
(6) Thyroglossal duct cyst
B6.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders
**B6.2.2.1
(1) Lung abscess
*B6.2.2.2
(1) Pyothorax (empyemathoracis)
B6.2.3 Traumatic and mechanical disorders
**B6.2.3.1
 1. Chest injury
 2. Foreign body aspiration
 3. Pneumothorax
 4. Hemothorax
 
B6.2.4 Neoplastic disorders and tumor-like conditions
  *B6.2.4.2
(1) benign and malignant neoplasm of upper and lower respiratory tracts
B6.2.5 Metabolic, regulatory disorders
  *B6.2.5.2
(1) Neonatal respiratory distress syndrome
(2) Bronchopulmonary dysplasia
B7.2 มีความรู้เรื่องสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรคกลุ่มอาการและภาวะผิดปกติทางระบบหัวใจหลอดเลือด ดังต่อไปนี้
B7.2.1 Hereditary, Congenital and structural disorders
  *B7.2.1.2
(1) Congenital malformation of heart
B7.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders  
  *B7.2.2.2
(1) Infective endocarditis
(2) Myocarditis
(3) Pericarditis
B7.2.3 Traumatic and mechanical disorders
**B7.2.3.1
 1. Anoxic spell
 2. Cardiac temponade
 3. Superior vena cava obstruction
*B7.2.3.2
(1) Valvular heart diseases (mitral, aortic valve)
B7.2.4 Metabolic and regulatory disorders
  *B7.2.4.1
(1) Cardiac arrest
(2) Shock: hypovolemia, cardiogenic
B7.2.5 Vascular disorders
  *B7.2.5.2
(1) Aortic aneurysm and dissection
(2) Varicose veins of lower extremity
(3) Peripheral vascular occlusive disease
B8.2 มีความรู้เรื่องสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการ และภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร ดังต่อไปนี้
B8.2.1 Hereditary, congenital and structural disorders
  *B8.2.1.2
(1) Hernia (inguinal, umbilical
(2) Tracheo-esophageal fistula
(3) Diaphragmatic hernia
(4) Hirschsprung diseases, imperforate anus, volvulus
(5) Omphalocoele, gastroschisis
B8.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders
**B8.2.2.1
 1. Acute appendicitis
 2. Peptic ulcer, gastritis
 3. Dyspepsia, esophagitis
 4. Acute pancreatitis
 5. Liver abscess
*B8.2.2.2
(1) Necrotizing enterocolitis
(2) Peritonitis
(3) Cholecystitis, cholangitis
(4) Perianal abscess
B8.2.3 Traumatic and mechanical disorders
**B8.2.3.1
 1. Anal fissure
 2. Gastro-esophageal reflux
*B8.2.3.2
(1) intestinal obstruction
(2) abdominal injury
(3) infantile hypertrophic pyloric stenosis
(4) fistula-in-ano
B8.2.4 Neoplastic disorders and tumor-like conditions
  *B8.2.4.2
(1) benign and malignant neoplasm of oral cavity, esophagus, stomach, colon, liver, biliary tract and pancreas
B8.2.5 Metabolic and regulatory disorders
  *B8.2.5.2
(1) cholelithiasis
B8.2.6 Vascular disorders
**B8.2.6.1
(1) Hemorrhoids
(2) Gastrointestinal hemorrhage
 
B9.2 มีความรู้เรื่องสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการและภาวะผิดปกติทางไตและระบบปัสสาวะดังต่อไปนี้
B9.2.1 Hereditary, congenital and structural disorders
  *B9.2.1.2
(1) Polycystic kidney
B9.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders
**B9.2.2.1
 1. Pyelonephritis
 2. Cystitis, urethritis
 
B9.2.3 Traumatic and mechanical disorders
**B9.2.3.1
 1. Acute urinary retention
 2. Urethral syndrome (e.g. urethral stricture)
*B9.2.3.2
(1) Obstructive & reflux uropathy
(2) Urolithiasis
(3) Genitourinary tract injury
B9.2.4 Neoplastic disorders and tumor-like condition
  *B9.2.4.2
(1) benign and malignant neoplasm of kidney and urinary bladder
B10.2 มีความรู้เรื่องสาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการ วินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการและภาวะผิดปกติทางระบบสืบพันธุ์และระยะปริกาเนิดดังต่อไปนี้
B10.2.1 Hereditary, congenital and structural disorders
  *B10.2.1.2
(1) Hypospadias
(2) Undescended testis
(3) Ambiguous genitalia
B10.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders
**B10.2.2.1
 1. Orchitis and epididymitis
 2. Urethritis
 3. Phimosis and paraphimosis
 4. Mastitis, breast abscess
 
B10.2.3 Traumatic and mechanical disorders
**B10.2.3.1
 1. Stress incontinence
 2. Foreign body
*B10.2.3.2
(1) Hydrocoele of testis, spermatocoele
(2) Torsion of testis
B10.2.4 Neoplastic disorders and tumor-like condition
**B10.2.4.1
Hyperplasia of prostate
*B10.2.4.2
(1) benign and malignant neoplasm of breast, prostate gland and testes
B10.2.6 Disorders relating to pregnancy, the puerperium, and the post partum period
**B110.2.7.1
 1. Breast infection associated with childbirth
 2. Disorders of breast and lactation associated with childbirth
 
B11.2 มีความรู้เรื่อง สาเหตุ พยาธิกาเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ตลอดจนหลักการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดโรค กลุ่มอาการ หรือภาวะผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ ดังต่อไปนี้
B11.2.1 Hereditary, congenital and structural disorders
  *B11.2.1.2
(1) Ectopic thyroid
B11.2.2 Infectious, inflammatory, and immunologic disorders
**B11.2.2.1
 1. Thyrotoxicosis (Graves’ disease)
 2. Toxic adenoma
*B11.2.2.2
(1) Thyroiditis
B11.2.3. Neoplastic disorders and tumor-like conditions
  *B11.2.3.2
(1) Benign and malignant neoplasm of endocrine gland
B11.2.4 Metabolic and regulatory disorders
**B11.2.4.1
(1)Thyroid disorders; goiter
 

ส่วนที่ 2 ข. ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์)

หมวดที่ 2. ภาวะผิดปกติจาแนกตามระบบอวัยวะ (Individual organ systems or types of disorders)

2.1 อาการ/ปัญหาสำคัญ

2.1.1 ไข้

2.1.8 อุบัติเหตุ สัตว์กัดต่อย

2.1.10 ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด

2.1.11 ตาเหลือง ตัวเหลือง

2.1.12 เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด

2.1.13 สะอึก สำลัก กลืนลำบาก

2.1.14 ท้องเดิน ท้องผูก อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระดำ

2.1.15 ก้อนในท้อง

2.1.22 บวม ปัสสาวะลาบาก ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผิดปกติ กลั้นปัสสาวะไม่ได้

2.1.23 ปัสสาวะออกน้อย ปัสสาวะไม่ออก

2.1.24 ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะเป็นกรวดทราย ปัสสาวะเป็นฟอง

2.1.25 หนองจากท่อปัสสาวะ

2.1.28 ก้อนที่คอ ก้อนใต้ผิวหนัง ก้อนที่เต้านม

2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการฉุกเฉิน (รวมทุกระบบ)

กลุ่มที่ 1 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะฉุกเฉินที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นและให้การบาบัดโรคฯ การรักษาผู้ป่วย ได้อย่างทันท่วงทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ รู้ข้อจากัดของตนเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มากกว่า ได้อย่างเหมาะสม

2.2.1 Cardiac arrest

2.2.2 Pulmonary edema

2.2.4 Shock; hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic

2.2.5 Ruptured and threatening ruptured dissecting aneurysm

2.2.7 Cardiac tamponade

2.2.8 Anoxic spell

2.2.10 Respiratory obstruction, suffocation

2.2.12 Pneumothorax

2.2.13 Superior vena cava obstruction

2.2.27 Anuria/oliguria

2.2.28 Acute urinary retention

2.2.34 Rape

2.2.35 Coma

2.2.38 Acute increased intracranial pressure

2.2.41 Acute abdomen

2.2.42 Serious bleeding; massive bleeding; gastrointestinal, intracranial bleeding, hyphema, antepartum and postpartum hemorrhage

2.2.44 Bites & stings

2.2.45 Injury /accident; head & neck injury, fracture, dislocation, body and limb injuries, compartment syndrome, falls, serious injury, electrical injury, burns, inhalation injuries, near-drowning & submersion

2.3 โรคตามระบบ

กลุ่มที่ 2 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัย ให้การบาบัดโรคฯ การรักษาผู้ป่วย ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ในกรณีที่โรครุนแรง หรือซับซ้อนเกินความสามารถ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มที่ 3 โรค/กลุ่มอาการ/ภาวะที่ต้องรู้กลไกการเกิดโรค สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค และรู้หลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตัดสินใจส่งผู้ป่วยต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ

สองกลุ่มหลังมีเนื้อหาซ้ำซ้อนกับส่วนที่ 1ก จึงไม่กล่าวซ้ำ

หมวดที่ 3. ทักษะการตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการทำหัตถการ (Technical and procedural skills)

3.1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
3.2 การตรวจทางรังสีวิทยา

3.2.1 Chest x-ray

3.2.2 Plain abdomen

3.2.3 Plain KUB

3.2.4 Skull and sinuses

3.2.5 Bones and joints

3.2.6 Lateral soft tissue of neck

3.3 การตรวจอื่นๆ

3.3.1 CT

3.3.2 MRI

3.3.3 Mammogrphy

3.3.4 Barium contrast GI studies

การทำหัตถการที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสุขภาพ
(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์)

ระดับที่ 1 หมายถึง หัตถการพื้นฐานทางคลินิก

เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทำได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบำบัดภาวะแทรกซ้อนได้

ระดับที่ 2 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อนกว่าหัตถการพื้นฐาน มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย

เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ถูกต้อง ตรวจและประเมิน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม สามารถทำภายใต้การแนะนำได้ถูกต้อง และเมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักษะแล้ว สามารถทาได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนได้

ระดับที่ 3 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และอาจทำในกรณีที่จาเป็น

เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ได้ถูกต้อง เคยช่วยทำ และเมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักษะ สามารถทาได้ภายใต้การแนะนา วินิจฉัย ดูแลบาบัดภาวะแทรกซ้อนภายใต้การแนะนาได้ถูกต้อง

ระดับที่ 4 หมายถึง หัตถการที่มีความซับซ้อน และ/หรือ อาจเกิดอันตราย จาเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน

เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถอธิบายขั้นตอนการกระทา ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม สภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสม ได้ถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ถูกต้อง และเมื่อผ่านการเพิ่มพูนทักษะเคยเห็นหรือเคยช่วย

ระดับ 1
ลำดับหัตถการ
12 Debridement of wound
86.22 Excisional debridement of wound, infection, or burn
86.27 Debridement of nail, nail bed, or nail fold
86.28 Nonexcisional debridement of wound, infection or burn
15 Excision of benign tumor and cyst of skin and subcutaneous tissue
86.3 Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue
17 First aid management of injured patient
(19) Gastric irrigation
96.34 Other irrigation of (naso-)gastric tube
(20) Gastric lavage
96.33 Gastric lavage
21 Incision and drainage 86.04 Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue
25 Local infiltration and digital nerve block
04.81 Injection of anesthetic into peripheral nerve for analgesia
38 Stomal care
97.04 Replacement of tube or enterostomy device of large intestine
41 Suture 86.59
Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites
43 Urethral catheterization 57.94 Insertion of indwelling urinary catheter
46 Wound dressing
86.28 Nonexcisional debridement of wound, infection or burn
96.59 Other irrigation of wound, wound cleaning NOS
ระดับ 2
ลำดับหัตถการ
52 Intercostal drainage 34.04 Insertion of intercostal catheter for drainage, chest tube
64 Removal of nail, nail bed, or nail fold
86.23 Removal of nail, nail bed, or nail fold
67 Venesection
38.94 Venous cutdown
ระดับ 3
ลำดับหัตถการ
69 Appendectomy
47.09 Other appendectomy
72 Circumcision
64.0 Circumcision
78 Needle biopsy of breast
 85.11 Closed [percutaneous] [needle] biopsy of breast
79 Peritoneallavage
54.25 Peritoneal lavage
85 Suprapubic tap
57.11 Percutaneous aspiration of bladder
86 Tracheostomy
31.1 Temporary tracheostomy, Tracheotomy for assistance in breathing
87 Ultrasonography, abdomen in traumatic condition
88.76 Diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum
ระดับ 4
ลำดับหัตถการ
95 Vasectomy
63.73 Vasectomy

วันหยุดปีการศึกษา 2556

1 ม.ค. ดชดเชยวันสิ้นปี 2554
25 ก.พ. วันมาฆบูชา
6 เม.ย. วันจักรี
8 เม.ย. ชดเชยวันจักรี
15-16 เม.ย. วันสงกรานต์
5 พ.ค. วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. ชดเชยวันฉัตรมงคล
13 พ.ค. วันพืชมงคล
24 พ.ค.วันวิสาขบูชา
22 ก.ค.วันอาสาฬหบูชา
23 ก.ค. วันเข้าพรรษา
12 ส.ค. วันแม่
23 ต.ค. วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. วันพ่อ
10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. วันสิ้นปี 2555