บุคลากรสายสนับสนุน

แก้ไขครั้งสุดท้าย 29 ธ.ค. 61

นางสาวพัชรา สารักษ์
เลขานุการหัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายศัลยศาสตร์
หัวหน้าธุรการศัลยศาสตร์
นางสุพรรณี สีแดง
เลขานุการฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G4
นางสาวอารีรัตร เรือนทอง
เลขานุการฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G1
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G3
นางสุจิตรา สุขสวัสดิ์
เลขานุการประกันคุณภาพ QA & HA, PCT
เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G2
นางสาวไพพรรณ หมั่นมาก
งานสารบรรณภาควิชาฯ/ฝ่ายฯ
นางสาวฐิติมา เมฆสุวรรณ
งานสารบรรณภาควิชาฯ/ฝ่ายฯ
นางอารีวรรณ สงวนให้
งานประชาสัมพันธ์
ดูแลห้องตรวจโรค

เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

นางศิริพร สุวรรณรัตน์

นางสาววีชยา พงษ์มณี

เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก

นางสาวอัญชลี จันทร์ตรี

นางสาววัลยา ชูชื่นกลิ่น

เลขานุการหน่วยประสาทศัลยศาสตร์

นางสาวสุนทรี สรสนิธ

นางสาวนันทพร ยอแสง

เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นางสาวสมนึก อินชะนะ

เลขานุการหน่วยกุมารศัลยศาสตร์

นางสาววาทิรา สัตยาภินันท์

เลขานุการหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นางสาวชัญญาภัค ไกยวงษ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวภาวิณี เหล่าพาชี

นายเผชิญ เนขุนทด

นายวิทยา รุดเครือ

นายวสันติ อินธิยา

นายบรรยวัสถ์ ใจกลาง

นางสาวกันยารัตน์ บุญทิม

นางสาวกาญจนาณัฐ สมัครการ

นางสาวสกลสุภา เวชวิฐาน

คนงาน/นักการภารโรง

นายบุญเลิศ เข่งแก้ว

นางยุพา ขำขจร

นางสาวเนตรฤทัย ระวังสำโรง