การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ตามหลักสูตรของแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยทุก 5 ปี ล่าสุด เมื่อปีพ.ศ. 2556 และได้รับการตรวจประเมินเพื่อเพิ่มศักยภาพการฝึกอบรมเมื่อ พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ เนื่องจากภาควิชามีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ศัลยศาสตร์ซึ่งเปิดอบรมควบคู่ไปกับหลักสูตรเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีระบบประคุณคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้ระบบ CU-CQA100 (Chulalongkorn University Curriculum Assurance 100) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.07) เป็นประจำทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการประเมินหลักสูตรทุกรอบระยะเวลาของหลักสูตร และให้นำผลการตรวจประเมินไปใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรต่อไป

รายงานผลการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมโดยราชวิทยาลัย

รายงานการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2558

รายงานการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2556

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรศัลยศาสตร์เฉพาะทาง (มคอ.07) ปี 2560