คู่มือแพทย์ประจำบ้าน

ศัลยศาสตร์ เป็นวิชาชีพหนึ่งในทางการแพทย์ที่ต้องใช้ทักษะทั้งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วย ความสำเร็จของการเรียนจึงต้องใช้ความอุตสาหะ พากเพียร อดทน รวมไปถึงความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

หนังสือคู่มือแพทย์ประจำบ้านเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ข้อแนะนำการเตรียมตัว ปฏิบัติตัวในการเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความพร้อม ความเข้าใจในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการเป็นศัลยแพทย์

Download

คู่มือแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป​ ฉบับปรับปรุง ปี 2561