อาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ประจำบ้านประจำภาควิชาศัลยศาสตร์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาศัลยศาสตร์ประเภทต่างๆ ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ประสาทศัลยศาสตร์ กุมารศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของทางภาควิชาฯ ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับสากล ได้รับความเชื่อถือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งยังผลิตศัลยแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมมานานหลายสิบปี

การสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรุ่นใหม่ทุกปี โดยใช้กฏกติกาของแพทยสภา

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

หลักฐานการสมัคร สาขาศัลยศาสตร์ ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 ½ - 2 นิ้ว 2 รูป

หมายเหตุ

 1. โปรดส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสิรินธรชั้นล่าง ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม 10330
 2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564117 กด 7 คุณอารีรัตร เรือนทอง

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

หลักฐานการสมัครสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ยื่นใบสมัคร ได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ตึกจงกลนีชั้น 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330
 2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ  แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564120 มือถือ 086 664 0311 คุณสมนึก อินชะนะ

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักฐานการสมัครสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ยื่นใบสมัคร ได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม 10330
 2. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564515