ตารางหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง (หลักสูตร 5 ปี)

ชั้นปีที่ ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระยะเวลา
ปี 1 General Surgery สาย G2 3 เดือน
General Surgery สาย G4 3 เดือน
Trauma 2 เดือน
วิสัญญี 1 เดือน
ICU 1 เดือน
Emergency 1 เดือน
Plastic Surgery 1 เดือน
ปี 2

General Surgery สาย G1 2 เดือน
General Surgery สาย G3 2 เดือน
Urological Surgery 1 เดือน
Neurosurgery 1 เดือน
Pediatric Surgery 1 เดือน
Ortho 1 เดือน
Hand 1 เดือน
Patho 1 เดือน
Colorectal Surgery 1 เดือน
Thoracic 1 เดือน
ปี 3

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 7 เดือน
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 เดือน
Elective 2 เดือน
ปี 4 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 9 เดือน
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 เดือน
ปี 5 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 9 เดือน
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 3 เดือน

หมายเหตุ หลักสูตรต่อยอด กรณีเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปแล้ว จะเริ่มเรียนศัลยศาสตร์ตกแต่งตั้งแต่ชั้นปีที่ 3