เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

เนื่องจากในแต่ละปีมีแพทย์ต้องการเข้าอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างเกินกว่าจำนวนที่สามารถรับอบรมได้ คือ 4 ตำแหน่ง จึงต้องมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านในสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้ได้ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้มาตรฐาน และมีเจตคติที่ดีตลอดจนนำความรู้ ความสามารถจากการฝึกอบรมไปใช้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค

Key features ในการคัดเลือกมีดังนี้

  1. การมีต้นสังกัด จากภาครัฐในการฝึกอบรม
  2. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน
  3. ประวัติการทำงาน
  4. ประวัติการเรียนขณะเป็นนักศึกษาแพทย์
  5. กิจกรรมนอกหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกเหนือจากหน้าที่การงานโดยตรง
  6. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ เพื่อดูเจตคติ (เนื่องจากเวลาสอบสัมภาษณ์มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นการมาดูงาน ก่อนสอบสัมภาษณ์จะช่วยให้ประเมินได้ถูกต้องมากขึ้น)
*** มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร กรุณาติดต่อได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร.02-2564120 หรือ Email: [email protected]

Download

ประกาศแพทยสภา รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2554
สำหรับเป็นข้อมูลในการเข้าฝึกอบรมในปี 2555