หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

จุดเด่น : ผลงานเด่นของหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ได้แก่ "ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn Craniofacial Center)" ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 หน่วยศัลยกรรมตกแต่งฯ เคยได้รับรางวัลมหิดลบีบราวน์ จากผลงานวิจัยการผ่าตัด "Chula technique" เพื่อแก้ไขความพิการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า มีแพทย์ประจำบ้าน่อยอดจากต่างประเทศมาสมัครเรียนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานในด้านการผ่าตัดแปลงเพศ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับนานาชาติ

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ. นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ (Sirachai Jindarak) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ (Nond Rojvachiranonda)

รศ. นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ (Apichai Angspatt)

ผศ. นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี (Pornthep Pungrasmi)

อ. พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ (Poonpissamai Suwajo)

อ. นพ.เสรี เอี่ยมผ่องใส (Seree Iamphongsai)

อ. นพ.พสุ พรหมนิยม

Alumni Party 2011