หน่วยกุมารศัลยกรรม

จุดเด่น : เป็นหน่วยงานในภาควิชาศัลยศาสตร์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนที่สูง กล่าวคือ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สูงถึงร้อยละ 40 (2 ใน 5) เป็นภาควิชาที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติดีเด่น

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ. ดร. นพ.ไพศาล เวชชพิพัฒน์ (Paisarn Vejchapipat) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ. ดร. พญ.ประภาพรรณ รัชตะปีติ (Prapapan Rajatapiti)

ผศ. นพ.สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี (Somboon Ruekwibunsri)

อ. พญ.กตเวที เดชอรัญ (Katawaetee Decharun)

อ. พญ.พัทธมน สุทธาธาร

เว็บไซต์ของหน่วย

http://www.pedsurgery.md.chula.ac.th