รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - แพทย์ประจำบ้าน

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2563

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จึงใคร่ขอให้แพทย์ที่สนใจในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติตามแพทยสภา

หลักฐานการสมัคร สาขาศัลยศาสตร์ ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 ½ - 2 นิ้ว 1 รูป

หมายเหตุ

 1. โปรดส่งใบสมัคร (download) ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และสมัครได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสิรินธรชั้นล่าง ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม 10330
 2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564117 กด 7 คุณอารีรัตร เรือนทอง

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

หลักฐานการสมัครสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ยื่นใบสมัคร (download) ได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ตึกจงกลนีชั้น 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330
 2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการฯลฯ  แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564120 มือถือ 086 664 0311 คุณสมนึก อินชะนะ

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักฐานการสมัครสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ยื่นใบสมัคร (download) ได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม 10330
 2. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564515

ประกาศเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2562