รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ทั่วไป

Cadaveric Hand-on Spinal Workshop

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cadaveric Hands-on Spinal Workshop" สำหรับแพทย์
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดฯ ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2256-4105

PDF files: - แผ่นพับ | ใบสมัคร

ประกาศเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2555