รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - แพทย์ประจำบ้าน

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน General Surgery

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จึงใคร่ขอให้แพทย์ที่สนใจในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติตามแพทยสภา โปรดติดต่อขอใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 และสมัครได้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสิรินธร 1 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2564117 กด 7

หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

  1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
  3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด
  4. สำเนาใบสูติบัตร 1 ชุด
  5. รูปถ่าย 1½ - 2 นิ้ว 2 รูป
  6. ใบสมัครของภาควิชาศัลยฯ

ประกาศเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2555