รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - ทั่วไป

หัวหน้าภาคฯคนใหม่

ศิรชัย จินดารักษ์

ภาควิชาฯใคร่ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า
ด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 นั้น บัดนี้สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 740 เมื่อ 29 ธันวาคม 2554 จึงมีมติให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิรชัย จินดารักษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

ประกาศเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2555