รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - แพทย์ประจำบ้าน

ค่าเวรแพทย์ประจำบ้าน Neurosurgery

หัวหน้าหน่วย Neurosurgery ประกาศให้จ่ายเงินค่าเวรแพทย์ประจำบ้านของหน่วยได้ดังเดิม เนื่องจากมีการปรับปรงุคุณภาพงานเวชระเบียน

ประกาศเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2548