หน่วยศัลยกรรมประสาท

จุดเด่น : ผลงานเด่น คือ การผ่าตัดเพื่อรักษาโรค Parkinson เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับประเทศ

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ. นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ (Rungsak Siwanuwatn) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ. นพ.พีรพงษ์ มนตรีวิวัฒนชัย (Peerapong Montriwiwattanachai)

อ. นพ.ไกรศรี จันทรา (Kraisri Chantra)

ผศ. นพ.กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช (Krishnapunbha Bunyaratavej

อ. พญ.จิระพร อมรฟ้า (Jiraporn Amornfa)

อ. นพ.ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์ (Pakrit Jittapiromsak)

อ. นพ.อุดม บวรวราภรณ์

อ. นพ.ปิยะณัฐ หวังสวัสดิ์วงศ์