ทำเนียบหัวหน้าภาค

 1. นายแพทย์ ม.จ.วัลภากร วรวรรณ พ.ศ.2460 - พ.ศ.2465
 2. หลวงสุเวชช ศุภกิจ (สิ่น สุวงศ์) พ.ศ.2466 - พ.ศ.2467
 3. ศาสตราจารย์ พลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ พ.ศ.2490 - พ.ศ.2492
 4. ศ.นพ.ชุบ โชติกเสถียร พ.ศ.2492 - พ.ศ.2506
 5. ศ.นพ. ม.ล.เกษตร สนิทวงศ์ รักษาการ พ.ศ.2506 - พ.ศ.2508
 6. ศ.นพ.เฉลี่ย วัชรพุกก์ พ.ศ.2508 - พ.ศ.2519
 7. ศ.นพ.เกษม จิตรปฏิมา พ.ศ.2519 - พ.ศ.2525
 8. รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ พ.ศ.2526 - พ.ศ.2532
 9. รศ.นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ พ.ศ.2532 - พ.ศ.2536
 10. รศ.นพ.ยอด สุคนธมาน พ.ศ.2536 - พ.ศ.2540
 11. รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน พ.ศ.2540 - พ.ศ.2543
 12. ศ.นพ.ธนิต วัชรพุกก์ พ.ศ.2543 - พ.ศ.2546
 13. รศ.นพ.อรุณ โรจนสกุล พ.ศ.2547 - พ.ศ.2550
 14. รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551
 15. รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554
 16. รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน