ข้อมูลภาควิชา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของตึกสิรินธร ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2251-8932, 0-2256-4117, 0-2256-4568 โทรสาร 0-2256-4194

ภาระกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตในส่วนของภาควิชาศัลยศาสตร์ การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ 7 สาขา และการบริการผ่าตัดรักษาพยาบาลด้านศัลยกรรมซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประกอบการรักษา รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการรักษา นอกจากนั้น ภาควิชายังได้ให้บริการในแง่ของการเผยแพร่ความรู้ด้านศัลยศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย เนื่องจากภาควิชาศัลยศาสตร์มีประวัติอันยาวนานโดยที่หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เสียสละและอุทิศเวลาให้กับการทำงานของภาควิชาฯ เพื่อให้สมกับปณิธานและพันธกิจของภาควิชาฯ ทุกหน่วยในภาควิชาฯ ได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมากในด้านการสอน, การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม จนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ยอมรับโดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้คณาจารย์ของภาควิชาฯ จะยังคงพัฒนาผลงานทางวิชาการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและประโยชน์สูงสุดต่อวงการสาธารณสุขของประเทศและสังคมโดยรวม และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณผู้กระทำคุณงามความดีอันยังประโยชน์และทำชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นตัวอย่างให้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ในปัจจุบันและในอนาคตได้สืบทอดเจตนารมย์ ภาควิชาฯ ได้จัดทำเป็น หอเกียรติคุณ ณ ตึกสิรินธร ชั้นล่าง เพื่อจารึกเกียรติประวัติและผลงานของท่านเหล่านี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นแบบอย่างและระลึกถึงตลอดไป

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

 1. บัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางภาควิชาศัลยศาสตร์มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์(ใฝ่รู้ กอปรคุณธรรม พร้อมนำสังคม)
 2. มีความแข็งแกร่งทางวิชาการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
 3. มีการสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เป็นที่อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ
 4. มีการบริการทางวิชาการ ดำเนินการให้เกิดกิจกรรมเพื่อชี้นำสังคม
 5. มีระบบเครือข่ายฐานข้อมูลในการสนับสนุนการเรียนการสอน
 6. มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
 7. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 8. มีการสืบค้น แสวงหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ปรัชญา

ศัลยศาสตร์จุฬา คู่กาชาดไทย
วิชาการกว้างไกล ขจรไกลสู่สากล
เลิศล้นคุณธรรม ผู้นำงานวิจัย
ศัลยแพทย์น้อยใหญ่ รับใช้ปวงชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันวิชาการศัลยศาสตร์ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ และศัลยแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าให้บริการทางการแพทย์และวิชาการทางด้านศัลยกรรม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านศัลยศาสตร์ของชาติและนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

 1. การจัดการเรียน การสอนในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และศัลยแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางหัตถการตลอดจนมีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
 2. การให้บริการการรักษาพยาบาลด้านศัลยกรรม เพื่อให้บริการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในทุกระดับทั้งระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และระดับตติยภูมิ (Tertiary care) ให้ได้ผลการรักษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 3. การวิจัยเพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ หรือประเมินประสิทธิภาพในการรักษา เพื่อให้สามารถนำผลที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การวิจัยยังมุ่งที่จะให้องค์ความรู้เผยแพร่สู่ภายนอกทั้งระดับประเทศและนานาชาติ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ภาควิชาศัลยศาสตร์

ค่านิยม (Core Values)

ค่านิยมของภาควิชาศัลยศาสตร์ สอดคล้องกับค่านิยมของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คือ MED IS CU

M :
Morality จริยธรรม
E :
Excellence ความเป็นเลิศ
D :
Dignity ความภาคภูมิใจ
I :
Innovation นวัตกรมและการเรียนรู้
S :
Social Responsibilty ความรับผิดชอบต่อสังคม
C :
Continuous Improvement พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
U :
Unity สามัคคี