หน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย G4

จุดเด่น : มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมผ่าตัดเต้านม มี "ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ" ที่เป็นศูนย์การรักษามะเร็งเต้านมแบบครบวงจร เป็นศูนย์การรักษามะเร็งเต้านมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างสูงของประเทศ

อาจารย์ประจำหน่วย

อ. นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ (Adhisabandh Chulakadabba) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ (Sopark Manasnayakorn)

อ. นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ (Mawin Vongsaisuwan)

รศ. พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ (Kasaya Tantiphlachiva)

อ. นพ.ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ