หน่วยศัลยกรรมทั่วไป สาย G3

จุดเด่น : มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้องส่อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นสถาบันแรกในประเทศที่ริเริ่มการทำผ่าตัดหลายชนิดด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องส่อง

ปัจจุบันมี "ศูนย์การผ่าตัดผ่านกล้องส่อง (CU-MISC : Chulalongkorn University Minimally Invasive Surgery Center) ซึ่งกำลังพัฒนาเพื่อเป็น Center of Excellence มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำศูนย์ฯ ปีละ 2 คน

อาจารย์ประจำหน่วย

รศ. นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ (Patpong Navicharern) หัวหน้าหน่วยฯ

รศ. นพ.ชฎิล ธาระเวช (Chadin Tharavej)

รศ. นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ (Suthep Udomsawaengsup)

ผศ. นพ.ศุภอัฐ พึ่งพงพงศ์ (Suppa-ut Pungpapong)

ผศ. นพ.กฤษณ์ กิติสิน