กรรมการบริหารภาควิชาฯ

วาระปัจจุบัน

  1. รศ. นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ หัวหน้าภาควิชา
  2. รศ. ดร. นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
  3. ผศ. นพ.กฤษณ์ กิติสิน ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
  4. รศ. นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริการ
  5. รศ. นพ.บุญชู ศิริจินดากุล รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
  6. ผศ. พญ.ประภาพรรณ รัชตะปีติ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
  7. รศ. นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย
  8. ผศ. นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
  9. ผศ. นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ เลขานุการภาควิชาศัลยศาสตร์