หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เป็นหน่วยที่แยกออกจากหน่วยศัลยกรรมทั่วไป มุ่งเน้นการรักษาโรคศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

จุดเด่น : เป็นหน่วยที่มีผลงานทางวิชาการ, องค์ความรู้ใหม่ รวมถึงนวตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นหน่วยที่ทำชื่อเสียงให้ภาควิชาศัลยศาสตร์มากที่สุดหน่วยหนึ่ง เป็นหน่วยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

เป็นหน่วยที่จำนวนครั้งในการได้รับเชิญเป็นวิทยากรในระดับนานาชาติสูง ผลงานที่เป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงอย่างมากในระดับนานาชาติ คือ การผ่าตัดชนิด "LIFT" สำหรับโรค Fistula in ano เนื่องจากการค้นพบลักษณะที่แท้จริงทางกายวิภาคของบริเวณทวารหนัก

อาจารย์ประจำหน่วย

ศ. นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง (Chucheep Sahakitrungruang) หัวหน้าหน่วยฯ

ผศ. นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ (Jirawat Pattana-arun)

อ. นพ.สุภกิจ ขมวิลัย (Supakij Khomvilai)

ผศ. นพ.ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ (Charnjiroj Thiptanakit)

อ. นพ.ประพนธ์ กาญจนศิลป์ (Prapon Kanjanasilp)

อ. นพ.ทรงพล มาลากร (Songphol Malakorn)

อ. นพ.ฐิติเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ (Thitithep Limvorapitak)

อ. นพ.สุกิจ ภัทรเจียรพันธุ์ (Sukit Pattarajierapan)