กิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาฯ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ได้ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ โดยให้แพทย์ประจำบ้านได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์แพทย์ ได้กำหนดกิจกรรมวิชาการสำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในทุกสาขา ประกอบด้วย

1. กิจกรรมวิชาการรวม ณ ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1

ตารางที่ 1 กิจกรรมวิชาการรวมของหลักสูตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
ลำดับ กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ รูปแบบกิจกรรม
1.1 Grand round (interesting cases) ทุกวันพุธ 8.00-9.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Case discussion
1.2 Morbidity and mortality conference ทุกวันพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน 14.30-16.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Case presentation
1.3 Surgical-radiological conference ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน 13.00-14.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Case discussion ร่วมกับ radiologist
1.4 Surgical-pathological conference ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน 14.00-15.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Case discussion/lecture ร่วมกับ pathologist
1.5 Ethic conference ทุกวันพุธที่ 5 ของเดือน 15.00-16.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Case discussion ร่วมกับ critical care team
1.6 Collective review ทุกวันพฤหีสบดี 8.00-9.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Collective review presentation
1.7 Topic review ทุกวันศุกร์ 14.00-16.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Lecture

2. กิจกรรมวิชาการตามหน่วย

ตารางที่ 2 กิจกรรมวิชาการตามหน่วยของหลักสูตรศัลยศาสตร์ทั่วไป
หน่วย กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ รูปแบบกิจกรรม
G1 Journal club (HBP) ทุกวันพุธ 10.00-11.00 น. ห้องประชุม ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 26 Journal Appraisal
Liver conference ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน 12.00-13.00 น. ตึกว่องวานิช ชั้น 4 Inter-department conference ร่วมกับ Radiologist, Ongologist
G2 Vascular conference ทุกวันอังคาร 13.00-15.00 น. ห้องประชุมเฉลี่ย ตึกสิรินธร ชั้น 1 Journal Appraisal
Topic review
Case discussion
Breast conference ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน 12.00-13.00 น. ตึกว่องวานิช ชั้น 4 Inter-department conference ร่วมกับ Radiologist, Ongologist, Pathologist
G3 Journal club (UGI) ทุกวันพุธ 9.00-10.00 น. ห้องประชุมหน่วย MIS ตึกสิรินทรชั้น 4 Journal Appraisal
Tumor conference ทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 12.00-13.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Inter-department conference ร่วมกับ Radiologist, Ongologist Intervention radiologist
G4 Breast conference ทุกวันจันทร์ 13.00-15.00 น. ตึกว่องวานิชชั้น 9 Inter-department conference ร่วมกับ Radiologist, Ongologist, Pathologist
Breast pathology conference ทุกวันพุธ 13.00-14.00 น. ห้องประชุมพาหุรัด ตึกสิรินธร ชั้น 1 Case discussion
Trauma Journal club ทุกวันอังคาร 10.00-11.00 น. ห้องพิพิธภัณฑ์ ตึกสิรินธร ชั้น 1 Journal Appraisal
Trauma tele-conference ทุกวันศุกร์ 18.30-20.00 น. ห้อง tele-conference ตึก อปร.ชั้น 8 Case discussion ร่วมกับTrauma surgeon จากหลายประเทศ
Colorectum Journal club (Colo) ทุกวันจันทร์ 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วย colo ตึกจงกลนีฯ ชั้น 1 Journal Appraisal
Q & A ทุกวันอังคาร 14.00-16.00 น. ห้องประชุมหน่วย colo ตึกจงกลนีฯ ชั้น 1 Case discussion
Question & Answer
Topic review ทุกวันอังคาร 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วย colo ตึกจงกลนีฯ ชั้น 1 Topic review โดยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)

ภาควิชาศัลยกรรมได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกหัตถการในหุ่นจำลอง หรืออาจารย์ใหญ่ (soft cadaver) ได้แก่

 • Basic surgical skill สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
 • Endoscope workshop เพื่อฝึกการทำ gastroscope และ colonoscope สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
 • Minimally invasive surgery workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3
 • Trauma workshop สำหรับแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี

รายละเอียดกิจกรรมวิชาการรวม

1. Grand round

อาจารย์ผู้ควบคุม : ผศ. นพ.กฤษณ์ กิติสิน
แพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

วัตถุประสงค์

 1. ด้าน Patient care ในการประชุมแกรนด์ราวด์ แพทย์ประจำบ้าน จะเลือกเคสคนไข้จากประสบการณ์จริงในการบรรยายถึงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ที่เข้ามาด้วยพยาธิสภาพต่างๆ การบรรยายจะให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีต่างๆ รวมถึงคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมมีบทบาทเสนอแนวทางการดูแลู้ป่วยนั้น
 2. ด้าน Medical knowledge and skills เพื่อเป็นการประเมินความรู้ทางการแพทย์ ทั้งความรู้พื้นฐานและการนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยการสอบถามระหว่างการอภิปราย ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีต่างๆและคณาจารย์ผู้ร่วมประชุม
 3. ด้าน practice-based learning and improvement เพื่อประเมินความสามารถในการดูแลผู้ป่วยจากประสบการณ์จริงและนำความรู้ต่อยอดจากการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจากการทบทวนบทความวัจัยที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของผู้ป่วยเพื่อเป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อไปในอนาคต
 4. ด้าน Interpersonal and communication skills เพื่อประเมินวิธีการนำเสนอการเตรียมสื่อการสอน และการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการฝึกการซักประวัติคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้บรรยายได้เรียนรู้การสื่อสารและรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้คุมการประชุม
 5. ด้าน Professionalism เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้การบริหารจัดการเวลาในการำเสนอแกรนด์ราวด์ และเรียนรู้การรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม
 6. ด้าน System-based practice ระหว่างการประชุมอภิปรายคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมจะแนะแนวการรักษาดูแลผู้ป่วยในสถาณพยาบาลที่มีข้อจำกัดต่างๆกัน เช่น หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ แพทย์จะต้องหาวิธีประยุกต์และแนะนำการรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสมกับข้อจำกัดต่างๆนี้ได้

วิธีดำเนินการ

 1. แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละครั้งด้วยตนเองโดยตกลงกันภายในชั้นปี
 2. แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ที่รับผิดชอบ grand round ในครั้งนั้นๆ หาเคสที่น่าสนใจ โดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น เตรียมเนื้อหาการนำเสนอ ประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรังสีวิทยา รวมทั้งเนื้อหาวิชาการ และ review literature ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว
 3. แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ผู้นำเสนอเคส เป็นผู้ตั้งประเด็นคำถามให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมถามคำถาม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยเสริมประเด็นหรือถามคำถามเพิ่มเติม

2. Morbidity and Mortality conference

อาจารย์ผู้ควบคุม : รศ. นพ.บัณฑูร นนทสูติ
แพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

วัตถุประสงค์

 1. ด้าน Patient care เพื่อการประเมินความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยของแพทย์ประจำบ้าน ทั้งก่อนที่จะมีภาวะแทรกซ้อน และการดูแลรักษาหลังเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้ว โดยการสอบถามและประเมินผลโดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม (ตามแบบการประเมินข้อที่ 1.3)
 2. ด้าน Medical knowledge and skills เพื่อเป็นการประเมินความรู้ทางการแพทย์ ทั้งความรู้พื้นฐานและการนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยการสอบถามระหว่างการอภิปราย โดยคณาจารย์ผู้ร่วมประชุม (แบบประเมินข้อ 2.5)
 3. ด้าน practice-based learning and improvement เพื่อประเมินว่าแพทย์ประจำบ้านได้มีการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในประเด็นที่เป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อน วิธีการรักษาและวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนั้นๆ โดยการนำเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนนั้นๆ ระหว่างการอภิปราย อาจมีการต่อยอดโดยทำเป็นงานวิจัยต่อไปในอนาคต (แบบประเมินข้อ 2.5)
 4. ด้าน Interpersonal and communication skills เพื่อประเมินวิธีการนำเสนอการเตรียมสื่อการสอน (แบบประเมินข้อ1.1,1.2,2.1,2.3,2.4)
 5. ด้าน professionalism เพื่อประเมินเจตคติต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยแต่ละกรณี (แบบประเมินข้อ 2.2)
 6. ด้าน System-based practice เพื่อนำภาวะแทรกซ้อนแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นมาพิจารณาว่าภาวะที่ preventable/unpreventable เพื่อจะได้มีการป้องกันไม่ใช้เกิดภาวะแทรกซ้อนนั้นๆ อีก

วิธีดำเนินการ

 1. แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4 ซึ่งเป็น chief แต่ละสายส่งข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือเสียชีวิตลงในแบบบันทึกข้อมูลให้ chief Trauma เป็นผู้รวบรวม
 2. Chief Trauma นำ Morbidity and Mortality cases ทั้งหมดส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบ และคัดเลือกเคสที่มีประเด็นน่าสนใจเพื่อนำเสนอในที่ประชุม
 3. Chief Trauma แจ้งแก่หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านสายอื่นๆให้เตรียมนำเสนอเคสที่ได้รับการเลือก
 4. Chief แต่ละสายนำเสนอข้อมูลในที่ประชุม โดยต้องมีการทบทวนประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพรังสี ประวัติการรักษาในโรงพยาบาล วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดภาวะแทรกซ้อนนั้นๆ และนำเสนอวิธีแก้ไข และป้องกัน ทั้งนี้ ควรนำเสนออย่างเป็นลำดับขั้น มีภาพรังสี หรือภาพการผ่าตัดหรือชิ้นเนื้อประกอบ เพื่อความเข้าใจง่าย และควรหาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวมานำเสนอในที่ประชุม

3. Surgical-Pathology conference

อาจารย์ผู้ควบคุม : รศ. นพ.บุญชู ศิริจินดากุล
แพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้เนื้อหาทางพยาธิวิทยาที่จำเป็นสำหรับการเป็นศัลยแพทย์ ทั้ง Gross pathology และ histopathology เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างอาการทางคลินิก ภาพการวินิจฉัยทางรังสี กับพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อและตัวโรคจริง รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการย้อมพิเศษที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ตลอดจน Biomarker สำคัญที่ส่งผลต่อการพยากรณ์โรคและการให้การรักษาเพิ่มเติม (adjuvant treatment)

วิธีดำเนินการ

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ติดต่ออาจารย์พยาธิวิทยาเพื่อหาเคสที่น่าสนใจและภาพถ่าย gross pathology และ histology และเตรียมมานำเสนอในที่ประชุม

4. Surgical-Radiology conference

อาจารย์ผู้ควบคุม : รศ. นพ.บุญชู ศิริจินดากุล, อ. พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงศ์
แพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้เนื้อหาทางรังสีวินิจฉัยที่จำเป็นสำหรับการเป็นศัลยแพทย์ เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างอาการทางคลินิกและภาพการวินิจฉัยทางรังสี และสามารถอ่านและแปลผลภาพทางรังสีวิทยาที่จำเป็นทางศัลยศาสตร์ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การวินิจฉัยและการให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป

วิธีดำเนินการ

แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 ติดต่ออาจารย์รังสีวิทยาเพื่อหาเคสที่น่าสนใจ และเตรียมมานำเสนอในที่ประชุม โดยมีรังสีแพทย์และอาจารย์รังสีแพทย์คอยให้คำปรึกษาและให้ความรู้เพิ่มเติม

5. Ethics conference

อาจารย์ผู้ควบคุม : ผศ. นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว, อ. พญ.กษยา ตันติผลาชีวะ
แพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

วัตถุประสงค์

 1. แพทย์ประจำบ้านตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมทางการแพทย์และแง่มุมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. แพทย์ประจำบ้านสามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา ตั้งคำถาม ให้เหตุผล และโต้แย้งโดยใช้หลักการทางเวชจริยศาสตร์ได้
 3. แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้จากผู้ป่วยจริงและสามารถนำหลักทางเวชจริยศาสตร์ ไปใช้กับผู้ป่วยและครอบครัว ที่อยู่ในความดูแลได้
 4. แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้การสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ โดยมีความเมตตา เคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย
 5. เป็นผู้นำและที่ปรึกษาให้แก่บุคลากรสหสาขาวิชาชีพในการดูแลรักษาโรคทางกายและสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยและญาติ
 6. เรียนรู้การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและโรงพยาบาล
 7. เรียนรู้ประเด็นด้านการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบททางการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 8. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเมื่อกลับบ้าน

วิธีดำเนินการ

 1. แพทย์ประจำบ้านวิสัญญีและแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ conference เพื่อคัดเลือกกรณีศึกษาที่มีประเด็นทางด้านจริยธรรมทางการแพทย์
 2. แพทย์ประจำบ้านนำเสนอกรณีศึกษาต่อที่ประชุม
 3. แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์, แพทย์ประจำบ้านวิสัญญี (critical care team) และอาจารย์ ร่วมกันวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้และร่วมกันหาวิธีแก้ไขและป้องกัน หรือทางออกที่เหมาะสม
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบสรุปประเด็นทางจริยธรรม และการนำไปใช้

6. Collective review

อาจารย์ผู้ควบคุม : รศ. นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
แพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1-2

วัตถุประสงค์

 1. Patient Care and Medical knowledge เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านมีความรู้ในหัวข้อที่นำเสนอ และสามารถนำความไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้
 2. Practice based learning & improvement เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้การทำเอกสารทางวิชาการ การทำ presentation และ การนำเสนอ Topic แก่ผู้ฟัง
 3. Interpersonal & communication skills เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้การติดต่อสื่อสาร และรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ควบคุม
 4. Professionalism เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้การบริหารจัดการเวลาในการทำ collective review และความรับผิดชอบที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
 5. System based practice เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้การทำงานในด้านต่างๆ (การค้นคว้า การเขียนเอกสาร การเตรียม presentation การนำเสนอ การแก้ปัญหาต่างๆ และการเตรียมตอบข้อสงสัยต่างๆ หลังการนำเสนอ) จากประสบการณ์จริง

วิธีดำเนินการ

 1. อาจารย์และแพทย์ประจำบ้านกำหนดหัวข้อ collective review ที่แพทย์ประจำบ้านสนใจ
 2. แพทย์ประจำบ้าน ทำการค้นคว้าข้อมูล เขียนเอกสารประกอบ และทำ presentation โดยมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษา
 3. แพทย์ประจำบ้านนำเสนอ Collective review ในวันที่กำหนด
 4. การประเมินผล
  1. การเตรียมตัว 10 คะแนน
  2. เอกสารประกอบการบรรยาย 50 คะแนน
  3. การนำเสนอ และการตอบคำถาม 40 คะแนน
  4. เกณฑ์ผ่าน 60 คะแนน
  5. ผู้ประเมินผล ได้แก่ อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม collective review (รศ. นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ) และอาจารย์ผู้ควบคุม Topic นั้น
 5. กรณีที่แพทย์ประจำบ้านไม่ผ่านการประเมิน จะได้รับโอกาสให้นำเสนอใหม่อีก 1 ครั้ง

Topic review

อาจารย์ผู้ควบคุม : อ. นพ.ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ
แพทย์ประจำบ้านที่รับผิดชอบ : แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางศัลยศาสตร์ที่ทันยุคสมัย และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในหัวข้อที่สำคัญที่ผู้เรียนสนใจและกำหนดเอง
 2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางการประยุกต์นำความรู้ทางศัลยศาสตร์มาใช้กับผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม

วิธีดำเนินการ

 1. แพทย์ประจำบ้านกำหนดหัวข้อ topic review ที่ตนสนใจและเลือกอาจารย์ที่จะบรรยายหัวข้อดังกล่าว ส่งเป็นตารางให้เลขาของภาควิชา
 2. เลขาของภาควิชาจะติดต่อนัดเวลาและแจ้งหัวข้อ topic ตามตารางให้อาจารย์ทราบ ซึ่งสถานที่และเวลาในการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและความสะดวก
 3. ผู้เรียนรับฟังการบรรยายจากอาจารย์และสอบถามข้อสงสัย