ยินดีต้อนรับ

Welcome to Department of Surgery, Chulalongkorn

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุฑิตาจิต 74 ปีอาจารย์บรรเทอง

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีขอเรียนเชิญชาวคณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาส "อายุวัฒนมงคล 84 ปี รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ" ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องบรรยายพาหุรัด ชั้น 1 ตึกสิรินธร

อายุวัฒนมงคล 84 ปี รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ

กำหนดการ

เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

เวลา 13.30 น. ปาฐกถา โดย รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ

เวลา 14.00 น. ร่วมรดน้ำแสดงมุทิตาจิต

ประกาศเมื่อ 8 ส.ค. 2560

ประกาศแพทย์ประจำบ้าน

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2561

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จึงใคร่ขอให้แพทย์ที่สนใจในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติตามแพทยสภา

หลักฐานการสมัคร สาขาศัลยศาสตร์ ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 ½ - 2 นิ้ว 1 รูป

หมายเหตุ

 1. โปรดส่งใบสมัคร (download) ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และสมัครได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกสิรินธรชั้นล่าง ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม 10330
 2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564117 กด 7 คุณอารีรัตร เรือนทอง

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

หลักฐานการสมัครสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ยื่นใบสมัคร (download) ได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ตึกจงกลนีชั้น 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330
 2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการฯลฯ  แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564120 มือถือ 086 664 0311 คุณสมนึก อินชะนะ

สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักฐานการสมัครสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ได้แก่ (เตรียมมาพร้อมกับวันยื่นใบสมัคร)

 1. หนังสือแนะนำของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน (3 ฉบับ)
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) 1 ชุด

หมายเหตุ

 1. ยื่นใบสมัคร (download) ได้ที่ หน่วยศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ตึกสิรินธร ชั้น 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม 10330
 2. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น หนังสือแนะนำคุณสมบัติตัวเอง งานวิจัย บทความทางวิชาการ ฯลฯ แนบเพิ่มเติมได้
 3. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-2564515

5 ก.ค. 2560